ZDK – Od 1. rujna porodiljske naknade 1.000 KM

 ZDK – Od 1. rujna porodiljske naknade 1.000 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom, koji se upućuje u dalju skupštinsku proceduru.

Kako je istaknuto u saopćenju za javnost, najvažniji razlog za donošenje tog zakona je osiguranje dostupnosti i ujednačenosti prava žena-majki u radnom odnosu i žena-majki koje nisu u radnom odnosu odnosno omogućavanje svim porodiljama ostvarivanje predmetnih prava na području Zeničko-dobojskog kantona.

  • U prijedlogu je predviđeno da se naknada plaće zaposlenim porodiljama sad utvrđuje u visini od 1.000 KM mjesečno, za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, što je znatno povoljnije u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje. Prijedlog predviđa i da se novčana pomoć ženi-majci, koja nije u radnom odnosu, ostvaruje u visini od 1.000 KM mjesečno, najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta – naglašava ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Sinanović.

Navodi da je predviđeno da se naknada plaće ženi-majci (zaposlenoj i nezaposlenoj) koja rodi blizance, treće i svako sljedeće dijete uvećava 20 posto za svako rođeno dijete.

  • Dodatak na djecu ostvarivat će se primjenom federalnog zakona i isplaćivat će se iz Proračuna Federacije BiH, od listopada 2022. godine – navodi ministrica Sinanović.

Predviđeno je da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”, a počet će se primjenjivati od 01.09.2022. godine.

  • Centri za socijalni rad i nadležne općinske službe za socijalnu zaštitu zamijenit će, po službenoj dužnosti u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu tog zakona, postojeća rješenja novim rješenjima i uskladiti ih s novim zakonom za period od stupanja na snagu tog zakona do isteka perioda navršene godine dana djeteta – saopćeno je iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, navodi Pres služba ZDK.

Slične objave