Oglasi za MZ Želeća i MZ Tatarbudžak

 Oglasi za MZ Želeća i MZ Tatarbudžak

Temeljem članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina  ( „Službeni list SRBiH“, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90, „Službeni list RBiH“, broj: 4/93 i 13/94 ) i članka 25. Stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta ( „Službene novine F BiH“, broj: 92/16 ) Povjerenstvo za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za KO Želeće, imenovanog od strane Općinskog vijeća Žepče, objavljuje sljedeći

O G L A S

O DOPUNSKOM PREMJERU ZA KATASTARSKU OPĆINU TATARBUDŽAK

Ovim putem obavještavamo mještane naseljenog mjesta Želeća da FIRMA GEODET DOO SARAJEVO vrši dopunski premjer katastarske općine Želeće koji je potreban za pripremu podataka za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za KO Tatarbudžak.

Geodet d.o.o. Sarajevo vrši će dopunski premjer u periodu od 08,00 do 16,00 sati do završetka radova.

Dopunski premjer radi se u katastarski općinama u kojima nije završeno  izlaganje podataka o nekretninama na javni uvid, u svrhu izrade tehničke dokumentacije o, u međuvremenu nastalim promjenama na nekretninama, a radi upisa ovih podataka u katastar nekretnina i prijenosa ovih podataka u novu zemljišnu knjigu.

Mole se stanovnici naseljenog mjesta Tatarbudžak za suradnju u komunikaciji sa navedenom firmom.

Ovim aktivnostima osigurat će se ažurni podatci o nekretninama na području KO Tatarbudžak, a koji su neophodni za neometan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju, za poslove zaštite prirode i okoliša i održivi razvoj.

                                                                                                                               Povjerenstvo za izlaganje podataka premjera i

                                                                                                                               katastarskog klasiranja zemljišta

Žepče, 15.11.2022.godine

Temeljem članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina  ( „Službeni list SRBiH“, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90, „Službeni list RBiH“, broj: 4/93 i 13/94 ) i članka 25. Stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta ( „Službene novine F BiH“, broj: 92/16 ) Povjerenstvo za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za KO Želeće, imenovanog od strane Općinskog vijeća Žepče, objavljuje sljedeći

O G L A S

O DOPUNSKOM PREMJERU ZA KATASTARSKU OPĆINU ŽELEĆE

Ovim putem obavještavamo mještane naseljenog mjesta Želeća da FIRMA GEODET DOO SARAJEVO vrši dopunski premjer katastarske općine Želeće koji je potreban za pripremu podataka za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za KO Želeća.

Geodet d.o.o. Sarajevo vrši će dopunski premjer u periodu od 08,00 do 16,00 sati do završetka radova.

Dopunski premjer radi se u katastarski općinama u kojima nije završeno  izlaganje podataka o nekretninama na javni uvid, u svrhu izrade tehničke dokumentacije o, u međuvremenu nastalim promjenama na nekretninama, a radi upisa ovih podataka u katastar nekretnina i prijenosa ovih podataka u novu zemljišnu knjigu.

Mole se stanovnici naseljenog mjesta Želeća za suradnju u komunikaciji sa navedenom firmom.

Ovim aktivnostima osigurat će se ažurni podatci o nekretninama na području KO Želeća, a koji su neophodni za neometan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju, za poslove zaštite prirode i okoliša i održivi razvoj.

                                                                                                                           Povjerenstvo za izlaganje podataka premjera i

                                                                                                                        katastarskog klasiranja zemljišta

Slične objave