Održana XII sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče

 Održana XII sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče

U petak, 17.02.2023. godine sa početkom u 13:30 sati održana je XII sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče. Na sjednici se raspravljalo o Izvješću o radu LEF-a za 2022. godinu i Planu rada za 2023. godinu, Izvješću o implementaciji Akcijskog plana za 2022. godinu Strategije razvoja općine Žepče i Akcionog plana za 2023, Izvješću o implementaciji Gender akcionog plana Općine Žepče za 2022. godinu i Godišnjeg akcionog plana za 2023. godinu, Odluci o određivanju prosječne cijene m2 korisne stambene površine za 2023. godine, Anketi o zadovoljstvu privatnog sektora radom javnog sektora za 2022. Godinu i o Anketi o stanju okoliša općine Žepče.

Usvajanje Izvješća o radu LEF-a za 2022. godinu i Plan rada za 2023. godinu izložila je direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, a Razvojna agencija Žepče je ujedno i sačinila dokument. Direktorica je prezentirala rad LEF-a za prethodnu godinu i rad na inicijativama.

Davanje preporuke na Izvješće o implementaciji Akcijskog plana za 2022. godinu Strategije razvoja općine Žepče i Akcioni plan za 2023. izložio je uposlenik RAŽ-a Jugoslav Sarajlić. U akcionom planu 2023. – 2025. se nalazi ukupno 28 projekata. Za implementaciju projekata u 2023. godini, planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 2.395.554,00 KM, od čega 854.377,00 KM tj. 35,67 % iz općinskog proračuna i 1.541.177,00 KM tj. 64,33% KM iz vanjskih izvora.

Izvješće o implementaciji Gender akcionog plana Općine Žepče za 2022. godinu i Godišnjeg akcionog plana za 2023. godinu izložila je direktorica Razvojne agencije Žepče te je kazala kako ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata u društvu. Direktorica je izložila Izvješće i Plan te je kazala da je sveukupna vrijednost 145 500 KM.

Davanje mišljenja na prijedlog Odluke o određivanju prosječne cijene m2 korisne stambene površine za 2023. godine prezentirala je Brigita Lovrić, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje. Utvrđivanje prosječne cijene služi za obračunavanje rente i uređenja građevinskog zemljišta oko izdavanja odobrenja za gradnju.

Na sjednici su prezentirani i rezultati ”Ankete o zadovoljstvu privatnog sektora radom javnog sektora za 2022. godinu”. Istu je izložila Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, a detaljnije informacije možete pogledati na linku Anketa o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora.

Također prezentirani su i rezultati „Ankete o stanju okoliša općine Žepče“ Zaključeno je da se nalazi ankete nastave provoditi kroz redovno djelovanje općinskih službi i drugih institucija kojima je u fokusu zaštita životne sredine. Potrebno je provoditi edukaciju od najmlađih naraštaja, kroz vrtiće i škole, a važan faktor u očuvanju životne sredine su mjesne zajednice sa kojima je potrebno više raditi na edukaciji i konkretnim ekološkim akcijama.

Slične objave