20. sjednica Općinskog vijeća Žepče zakazana za četvrtak, 23. veljače

 20. sjednica Općinskog vijeća Žepče zakazana za četvrtak, 23. veljače

Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Žepče, sazvana je 20. sjednica Općinskog vijeća za 23. (četvrtak) 02.2023.godine s početkom u 10,00 sati, u sali Općinskog vijeća sa sljedećim Dnevnim redom:

 1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period od 01.01.2022. do 31.12.2022.godine
 2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2023.godinu
 3. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu za 2022.godinu
 4. Informacija o stanju bezbjednosti za period januar – decembar 2022.godine
 5. Informacija o stanju i kretanjima na evidenciji nezaposlenih osoba tokom 2022.godine
 6. Izvještaj o radu LEF-a za 2022.godinu i Plan rada za 2023.godinu
 7. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za 2022.godinu Strategije Općine Žepče i usvajanje Akcionog plana (1+2) za 2023.-2025.godinu
 8. Izvještaj o implementaciji Gender Akcionog plana za 2022.godinu i Godišnji Akcioni plan za 2023.godinu
 9. Prijedlog Odluke o dodjeli na upravljanje i gospodarenje vodnih objekata JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče
 10. Prijedlog Odluke o visini naknade vijećnicima Općinskog vijeća Žepče
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke br. 01-04-05/21 od 14.01.2021.godine
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Konkursne komisije po Javnom oglasu br. 01-04-187/22 od 23.12.2022.godine
 13. Prijedlog Odluke o obuci vijećnika Općinskog vijeća Žepče
 14. Suglasnost za dodjelu koncesije po zahtjevu Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK
 15. Prijedlog Odluke o određivanju prosječne cijene m2 korisne stambene površine za 2023.godinu
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepča po zahtjevu Senad (Muhamed) Pujagić
 17. Prijedlog Odluke o prijenosu prava posjeda na parcelama upisanim u KO Papratnica, KO Žepče grad, KO Ozimica na župe sv. Anto Padovanski Žepče i sv. Ilija Prorok Novi Šeher, te KO Golubinja na Medžlis IZ Žepče
 18. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom

Slične objave