Žepče: Održana 21. sjednica Općinskog vijeća

 Žepče: Održana 21. sjednica Općinskog vijeća

U utorak, 29.03.2023. godine, održana je redovna, 21. sjednica Općinskog vijeća Žepče, kojoj su prisustvovala 24 vijećnika. Na sjednici se raspravljalo o 17. tačaka dnevnog reda. Prije nego se krenulo sa raspravom, Odlukom Centralne izborne komisije, izvršeno je imenovanje Branimira Pavlovića za novog vijećnika Općinskog vijeća Žepče ispred HDZ BiH. 

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, kao i usvajanja Zapisnika sa protekle sjednice OV, prešlo se na prvu tačku Dnevnog reda, Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Žepče za 2022. godinu. U pitanju je veoma važan dokument iz kojeg se vidi da su ukupni prihodi u 2022. godini iznosili 12.809.188 KM, a ukupni rashodi da su iznosili 12.766.291 KM, što jasno pokazuje višak prihoda nad rashodima u iznosu od 42.000 KM. Izvještaj o izvršenju budžeta za 2022. godinu usvojen je sa 22 glasa „za“ i 2 „uzdržana“.

Druga točka Dnevnog reda odnosila se na Plan rada općinske uprave, odnosno općinskih službi za 2023. godinu. Strateški ciljevi koje naša Općina pravi jednogodišnje planove, a ciljevi općinske uprave Žepče koji će biti u fokusu u 2023. godini odnose se uglavnom na to da se općinska uprava učini što efikasnijom, ekonomičnijom i modernijom, zatim izgradnja infrastrukture – nove zgrade Osnovne škole u Žepču, ambulante u Željeznom polju, školske dvorane u Željeznom Polju, nastavak izgradnje infrastrukture u Poslovnoj zoni Polja, izgradnja toplovoda do nove zgrade Osnovne škole u Novom Žepču, jačanje turističkih kapaciteta, rasvjeta u naseljenim mjestima, nova zgrada Općinske uprave, nova zgrada Doma zdravlja, sufinansiranje samozapošljavanja, poljoprivredna proizvodnja, te implementacija brojnih međunarodnih projekata itd. Ovaj dokument je usvojen jednoglasno.

Treća točka Devnog reda odnosila se na Izvještaj o realizaciji programa kapitalnih investicija za 2022. godinu i Plan programa kapitalnih investicija za 2023. godinu. Radi se o dokumentu koji je usvojen za četvorogodišnji period, tj od 2020. do 2024. godine, tako da svake godine se usvaja Izvještaj za prethodnu i plan za narednu godinu rada. U protekloj godini realizovano je ukupno 127 projekata iz programa kapitalnih investicija, za 57 više nego što je prethodno bilo planirano. Ukupna vrijednost tih projekata u prošloj godini iznosila je 7.321.000 KM, od čega je iz općinskog Budžeta uloženo oko 33,1 %, a 66,9 % sa drugih nivoa i iz drugih izvora. Za tekuću godinu planirano je ukupno 69 projekata i vrijednosti oko 8.127.000 KM. I ova točka je usvojena jednoglasno.

Izvještaj o radu JU Opća biblioteka Žepče za 2022. godinu bila je četvrta točka dnevnog reda. Direktorica pomenute Javne ustanove je dobila sve pohvale za rad i Izvještaj je usvojen jednoglasno, kao i peta točka Denvnog reda koja se odnosila na Izvještaj o radu Općinskog pravobraniteljstva za 2022. godinu.

Šesta točka dnevnog reda, Izvještaj Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2022. godinu, a navedeno je da je u toku godine riješeno oko 270 ugovora, a ukupna vrijednost nekretnina kojim se prometovalo je oko 10 miliona maraka. Po Zakonu, 5% od vrijednosti nekretnina pripada Budžetu općine Žepče, a za prošlu godinu se radi o iznosu od 435.493 KM., što dokazuje da Komisija svojim radom doprinosi općinskom Budžetu. I ova točka je usvojena jednoglasno.

Naredne tačke dnevnog reda odnose se na dokumente koje zahtijevaju međunarodni projekti, kao što je Plan integriteta za 2022. godinu, odnosno Akcioni plan i ovakav dokument je po prvi put pred vijećnicama i vijećnicima. Dokument je usvojen jednoglasno.

Predlagač osme tačke Dnevnog reda bio je direktor JU Komunalno Žepče, Mirko Šumić, a radi se o Izvještaju o implementaciji ugovora o pružanju javnih vodnih usluga (PSA) za prošlu godinu. Opet se uglavnom radi o dokumentima koje zahtijevaju međunarodni projekti, u ovom slučaju riječ je o MEG projektu. Izvještaj je usvojen jednoglasno.

Deveta i deseta točka Dnevnog reda, Izvještaj o realizaciji plana implementacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u 2022. , te Akcioni plan implementacije LAPZ za 2023. godinu su strateški dokumenti koji govore o provedenim mjerama zapošljavanja u našoj općini, a Izvještaje izrađuje Razvojna agencija Žepče. I ove tačke su usvojene jednoglasno.

Jedanaesta i dvanaesta točka dnevnog reda obuhvatale su Izvještaj o postupanju po Zaključcima ankete građana o zadovoljstvu javnim uslugama u 2021. godini i rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama u 2022. godini, te Informaciju o rezultatima ankete o stanju okoliša općine Žepče, koju je prezentovala direktorica RAŽ Branka Janko. Istaknuto je da primijetan porast zadovoljstva građana javnim uslugama u omjeru od 2 – 6 %.

Prijedlog Odluke o općinskim administrativnim taksama našao se kao trinaesta točka dnevnog reda, čime je naglašeno da je došlo do usklađivanja određenih taksi, ali da je 80% njih ostalo nepromijenjeno.

Općinska izborna komisija broji pet članova, a za dva člana je došlo do isteka mandata, a radi se o Draganu Galiću i Ivani Slišković. Na sjednici je pod tačkom broj 14. razriješeno ova dva člana, dok je u međuvremenu provedena procedura Javnog oglasa. Na osnovu prijava, na mjesto novih članova OIK-a, imenovani su Dragan Galić i Dijana Vilić. 

Zadnje tri tačke dnevnog reda odnosile su se na Prijedlog odluke o diobi nekretnina i usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepča, te su usvojene jednoglasno.

Slične objave