Zahtjev Sindikata poduzeća – hitno vratiti na posao 98 radnika JP “ŠPD ZDK”

 Zahtjev Sindikata poduzeća – hitno vratiti na posao 98 radnika JP “ŠPD ZDK”

Na hitan zahtjev Sindikata SSŠPDP BIH – Javnog poduzeća “Šumskoprivrednog društva Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići održan je zajednički sastanak predstavnika Uprave i Sindikata Društva. Sindikat zahtjeva prijem 98 radnika čiji je radni odnos prestao sa 25.12.2022. godine. Radi se o proizvodnim radnicima, deficitarnoj radnoj snazi (sjekači, traktoristi, šumarski tehničari, kočijaši i sl.) koja je neophodna za procese proizvodnje.

“Ne radi se o novim radnicima, već dugogodišnjim radnicima Poslodavca angažiranim po ugovoru o radu na određeno vrijeme. Većina tih radnika kod Poslodavca je angažirana više od pet godina, sa povremenim zakonskim prekidima”, priopćili su.

Shodno ranijem dogovoru Uprave i Sindikata, radnici su trebali biti vraćeni na rad početkom siječnja 2023. godine u skladu sa Uredbom o zapošljavanju u javnom sektoru u ZDK. Uprava je obustavila postupak pripreme za zapošljavanje radnika početkom 2023. godine po donošenju Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-30-19140/22 od 26.12.2022. godine kojim je naloženo obustavljanje novog zapošljavanja u svim ustanovama, organima, javnim poduzećima pod kontrolom Zeničko-dobojskog kantona u periodu privremenog financiranja, odnosno do usvajanja proračuna za 2023. godinu.

Sindikat se obratio Vladi ZDK i Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK aktom kojim je upoznao Vladu i Ministarstvo o problematici sa akcentom da JP „ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići nije proračunski korisnik, da posluje po tržišnim uvjetima i da sve prihode koje ima, poduzeće ostvaruje od realizacije proizvodnje i prodaje drvnih sortimenata. Na osnovu tako ostvarenih prihoda ovo poduzeće učestvuje u prilivu značajnih sredstava u proračun Kantona i shodno tome je tražio da se iznađe mogućnost izuzeća ŠPD-a od Zaključka Vlade ZDK , prvenstveno jer se u konkretnom slučaju ne radi o zapošljavanju novih radnika, te je ukazano da se realizacija ovog Zaključka negativno odražava na poslovanje cjelokupnog poduzeća.

“Posljedica provođenja Zaključka Vlade je neizvjesnost daljeg rada 98 radnika i njihovih obitelji koji postaju socijalni slučaj. Ovi radnici evidentirani su na Službi za zapošljavanje ZDK i za njih je u narednim mjesecima potrebno izdvojiti sredstva za naknade za nezaposlenost direktno iz proračuna ZDK, umjesto da svojim radom osiguraju sredstva za svoje i izdržavanje obitelji kao i proračun ZDK”, priopćeno je.

Također, Sindikat izražava zabrinutost da će u narednom periodu doći do ugrožavanja socijalno-ekonomskog statusa ostalih 738 radnika ŠPD-a iz razloga što poduzeće nema kompletnu proizvodnju, te shodno Zaključku nije u mogućnosti angažirati ni kooperante za sječu i izvoz drvnih sortimenata, kao ni postupak provođenja javnih nabavki proizvoda i usluga za nesmetan rad poduzeća.

Ovim zaključkom direktno su pogođeni i drvoprerađivači jer zbog nemogućnosti organiziranja planirane proizvodnje u ŠPD-u neće biti moguće snabdijevanje drvoprerađivačkog sektora, te jedne od najvećih kompanija na području ZDK, “Natron-Hayat” d.o.o. Maglaj.

Slične objave