Vlada FBiH: Objavljen Javni poziv za financiranje projekata općina i gradova u FBiH

 Vlada FBiH: Objavljen Javni poziv za financiranje projekata općina i gradova u FBiH

Vlada Federacije BiH danas je objavila Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH. Javni poziv je u skladu sa Odlukom Vlade FBiH od 19. svibnja ove godine, a koja se odnosi na kapitalne transfere iz Proračuna FBiH drugim nivoima vlasti u ukupnom iznosu od 29 milijuna KM.

Općine i gradovi se mogu prijaviti za projekte, zahtjeve ili inicijative iz oblasti putne infrastrukture (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprečavanje erozije, itd.), komunalne infrastrukture (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.), te objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera. Također, Javni poziv je otvoren i za prijave ostalih objekata i drugih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave koje su do trenutka zatvaranja javnog poziva, izvršile povrat neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava, dodijeljenih na osnovu Javnog poziva iz 2020. godine. Prednost će imati projekti koji su visokog stepena zrelosti i prioritetni su za implementaciju u jedinicama lokalne samouprave, te  direktno  doprinose boljem kvalitetu života.

Maksimalna vrijednost financiranja za područje jedne jedinice lokalne samouprave iznosi do 1.000.000 KM. Jedan aplikant može dostaviti više zahtjeva,  ali u tom slučaju mora predati odvojene prijave i dokumentaciju uz svaku od njih.

Javnim pozivom utvrđeni su opći i posebni kriteriji, te način dostavljanja prijave.

Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršit će Komisija koju je imenovala Vlada FBiH, a konačnu rang listu utvrdit će Vlada FBiH posebnom odlukom koja će biti objavljena u Službenim novinama FBiH.

Inače, u okviru financijske podrške gradovima i općinama u Federaciji BiH, pored ovih 29 milijuna KM namijenjenih projektima, u ovogodišnjem Proračunu FBiH osigurana su i sredstva u iznosu od 10 milijuna KM, a koja će biti dodijeljena na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u jednakom iznosu od 125.000 KM na ime financijske pomoći proračunima. 

Javni poziv otvoren je do 30.6.2022. godine, a objavljen je danas u dnevnim novinama i na web stranici Vlade FBiH ( LINK ). 

Slične objave