Općina Žepče: U posljednjih šest mjeseci evidentirano devet slučajeva nasilja

 Općina Žepče: U posljednjih šest mjeseci evidentirano  devet slučajeva nasilja

foto: Novinarke protiv nasilja/Dragana Udovičić

Nasilje u obitelji je svaki čin protiv volje pojedinca koji ugrožava lični integritet i predstavlja jedan od najtežih oblika povrede osnovnih ljudskih prava. Nasilje nad ženama dodatno je ukorijenjeno u neravnopravnim odnosima moći između muškaraca i žena i pojačano dodatnim stereotipima o ulogama žena i muškaraca u društvu.

Neki oblici nasilja koji su normirani bh. zakonodavnim okvirom, kao što je psihološko i ekonomsko nasilje nedovoljno su poznati javnosti i rijetko se prijavljuju, a nasilje se uglavnom percipira kao fizičko, dok je seksualno nasilje i dalje tabu tema.


Kada je u pitanju općina Žepče u proteklih šest mjeseci na području općine Žepče evidentirano je 9 prijava nasilja, a četiri su procesuirane kod nadležnog suda uz izricanje zaštitnih mjera. Radi se o mjerama zabrane približavanja žrtvi, udaljenje iz kuće i zabrana vraćanja u istu, te zabrana uhođenja.

U odnosu na isti period prošle godine radi se o porastu broja prijava slučajeva nasilja u općini Žepče.

Iz Centra za socijalni rad Žepče istaknuto je da je nasilje problem cijele zajednice:
„Smatramo da je u stvarnosti daleko veći broj slučajeva nasilja nego što se prijavi Centri ili PU Žepče, mišljenja smo da treba raditi puno više na edukaciji i osnaživanju žrtava da se ohrabre da prijave nasilje. Da vjeruju u rad institucija koje će im pružiti svaku potrebitu daljinu pomoć. U posljednje vrijeme se više govori o problemu nasilja, ali smatramo još uvijek nedovoljno. Nasilje moramo prevenirati prije nego se ono dogodi. Cijela zajednica mora biti uključena u ovaj proces kako bi statistiku pojave nasilja sveli na najmanju moguću mjeru. Nasilje se procesuira isključivo po „Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici“
Jačanje i osnaživanje žrtve je jako bitno kao i edukacija žena koje su izložene nasilju. Potrebno je žrtvi pružiti podršku, vjerovati joj, pokazati joj da nije sama, poštovati njenu privatnost, biti uz žrtvu i poštovati njene odluke.
Također, napominjemo da JU Centar za socijalni rad Žepče ima jako dobru suradnju s drugim nadležnim institucijama koje nam stoje u svim segmentima na raspolaganju“, istaknuli su iz Centra za socijalni rad Žepče.
Podsjećamo javnost da slučajeve nasilja u obitelji i nasilja nad ženama mogu prijaviti na policijski broj telefona 122 ili se obratiti specijaliziranoj savjetodavnoj liniji za podršku na broj 1265.

foto: Novinarke protiv nasilja/Dragana Udovičić

Slične objave