Općina Žepče: Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje

 Općina Žepče: Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje

1. Predmet poziva

Predmet ovog poziva je dodjela subvencije u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba s područja općine Žepče, koji će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2022.godinu – Transfer za samozapošljavanje. Visina odobrenih sredstava po jednom kandidatu će ovisiti o broju kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva i od djelatnosti koju će obavljati.

2. Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju sva nezaposlena osobe koja imaju prebivalište na području općine Žepče, a koji se nalaze najmanje 30 dana na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa rada Žepče. Sredstva odobrena po ovom pozivu mogu se koristiti za financiranje obrta, ugostiteljske i trgovinske djelatnosti koje nakon odobravanja subvencije moraju poslovati najmanje 12 mjeseci.

3. Kriteriji

Financijska potpora namijenjena je poticanju samozapošljavanja a kriteriji na osnovu kojih će se bodovati pristigle prijave su sljedeći:

 • Socijalno ekonomska situacija domaćinstva,
 • Pripadnost kategoriji osoba s posebnim potrebama, civilni invalidi iznad 60%,
 • Prednost imaju mladi do 35 godina,
 • Prednost pri dodjeli ostvaruju proizvodnja i zanatstvo,
 • Na javni poziv ne mogu aplicirati poljoprivredni proizvođači jer ostvaruju poticaj po drugom osnovu.

4. Sadržaj potrebne dokumentacije

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

 • Popunjen aplikacijski obrazac
 • Uvjerenje o nezaposlenosti (Biro rada Žepče)
 • Ovjerena kopija osobne iskaznice
 • Obavještenje o prebivalištu (CIPS)
 • Uvjerenje Porezne uprave da podnositelj zahtjeva nema registriranu poslovnu djelatnost i neizmirene obveze po bilo kom osnovu
 • Kućna lista (Općina)
 • Dokaz o prihodima svih članova domaćinstva
 • Ostali dokazi i preporuke (Rješenje o invalidnosti, preporuke, certifikati, diplome, ponuda o poslovnoj suradnji i sl.)
 • Izjava podnositelja da će djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci.
 • Izjava ovjerena kod notara da nije ranije bio u programu samozapošljavanja Općine Žepče

5. Vrednovanje projekata

Vrednovanje i rangiranje pristiglih prijava na Javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta, te izvješće dostavlja Općinskom načelniku koji odlučuje o korisnicima proračunskih sredstava za potporu samozapošljavanju.

6. Mjesto, način i rok za podnošenje prijava

Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom obrascu – Poslovni plan – koji se može preuzeti na INFO Centru za pružanje usluga građanima općine Žepče, ili klikom na link APLIKACIJSKI OBRAZAC

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu Općina Žepče, ul. Stjepana Radića br.2  72230 Žepče, s obaveznom napomenom „Za javni poziv – potpora samozapošljavanju“.

Javni poziv ostaje otvoren do 31.03.2022.godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

NAPOMENA: NA POTICAJ NEMAJU PRAVO OSOBE KOJE IMAJU REGISTRIRANU DJELATNOST, POLJOPRIVREDNI OBRTI I TRGOVCI-POJEDINCI,

Slične objave