Održana 26. redovita sjednica Općinskog vijeća Žepče

 Održana 26. redovita sjednica Općinskog vijeća Žepče

Nakon ljetne pauze, danas, 28. rujna u Sali OV Žepče u Domu kulture, održana je 26. redovita sjednica  Općinskog vijeća Žepče na kojoj je razmatrano osam točaka dnevnog reda, i u čijem radu je  sudjelovalo  23. vijećnika i vijećnica.

Na početku sjednice u dijelu pitanja i inicijativa, vijećnica dr. Ana Zlovečera Jukić je predložila da se uputi inicijativa prema Federalnoj direkciji cesta da se riješi  problem u Orahovici gdje uz magistralnu cestu kod groblja nije postavljena zaštitna ograda uz trortoar zbog čega su ugroženi pješaci i djeca koja tuda prolaze , kao i da se riješi  problem oborinskih voda na dijelu mosta kod Autobusne stanice i trotoar na koji su vijećnici već ranije upozoravali. Vijećnik Muhamed Čolić imao je pitanje vezano uz angažiranje liječnika iz drugih ustanova u žepačkom Domu zdravlja i zašto se plaćaju usluge tipa pregleda ortopeda, dok je vijećnik Mehmed Krehmić tražio informaciju o izgradnji Ambulante u Željeznom Polju. Vijećnik Elvis Botić je uputio inicijativu za zamjenu rasvjetnih tijela u MZ Donje Ravne, zatim inicijativu za nadogradnju mehanizma na jarbolu ispred Općine Žepče kako bi se zastava na istom mogla spuštati na pola koplja u vrijeme proglašenja Dana žalosti i inicijativu za rješavanje problema kanalizacijskih voda za dio kuća u Bereku koje nisu spojene na kanalizacijsku  mrežu, dok je vijećnik Marko Ćuro imao inicijativu za sanciju dijela regionalnog puta prema Novom Šeheru kod Ponijeva gdje često dolazi do izlijevanja Liješnice.

Nakon usvajanja Zapisnika s prethodne dvije sjednice i dnevnog reda današnje, pristupilo se usvajanju prve točke „ Izvješće o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period 01.01. – 30.06. 2023.“, koje je prezentirao predsjedavajući OV Žepče Edin Šišić.  Iz ovog izvješća je vidljivo da je u navedenom periodu OV Žepče održalo 5 redovitih sjednica na kojima je razmatrana 61. točka dnevnog reda od čega je realizirano 92% točaka, s tim da je bilo i onih točaka koje nisu bile predviđene planom za tekuću godinu. Općinsko vijeće je raspravljalo i donosilo odluke, zaključke i primalo k znanju informacije, te su vijećnici ovu točku jednoglasno i usvojili.

Druga točka današnje sjednice je bila  „Polugodišnji obračun Proračuna za period 01.01. – 30.06.2023., koju je obrazložio pomoćnik načelnika Službe za gospodarstvo i financije Namik Malićbegović. Iz ovog obračuna je vidljivo da su prihodi proračuna općine Žepče za 2023. godinu planirani u iznosu od 12.150.000 KM, a da ostvarenje prihoda u prvom polugodištu iznosi 5.539.454 KM ili 46% od planiranog iznosa na godišnjoj razini. Porezni prihodi su ostvareni u visini većoj od planiranog iznosa sa 54%, a neporezni iznose 48%. Prihodi od namjenskih sredstava iznose 53%, vlastiti prihodi 68% od planiranog iznosa, a tekući transferi i donacije su na 26%.  Iz navedenih brojki je vidljivo da se proračun puni planiranom dinamikom, osim onih transfera za koje su zaduženi  viši nivoi vlasti, što bi trebalo biti realizirano u narednim mjesecima. Danas je najviše rasprave bilo vezano uz naplatu Komunalne naknade općine Žepče za kućanstva koja na godišnjem nivou iznosi 24 KM. Naime, naplata ove naknade ide jako sporo te kod većine stanovnika općine Žepče izaziva revolt jer smatraju da se ista koristi samo za financiranje javne rasvjete. Ono što je vezano uz ovu naknadu općinski načelnik Mato Zovko i danas ponovio, je da je ova naknada zakonom propisana i da je naknada od 24 KM najniža naknada na području BiH, te da su sredstva prikupljena od nje namijenjena i za izgradnju i održavanje putne i komunalne infrastrukture, a ne samo javne rasvjete. Načelnik je dodao da bi ovu naknadu najradije ukinuo, ali da ne može jer Općina mora imati u svom proračunu naknadu i zbog EU fondova koji traže da se prikaže izvor financiranja iz kojih se prikupljaju sredstva za financiranje komunalne infrastrukture. Većina vijećnika se složila da ovu naknadu treba nastaviti prikupljati u obliku u kojem je donesena, dok su neki predlagali da se razmotri izmjena iste u ovisnosti od mjesta stanovanja. Na kraju je druga točka usvojena sa 19 glasova za i 3 protiv.

Treća točka „ Javni oglas za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Općine Žepče“ usvojena je jednoglasno uz informaciju da će Javni oglas biti objavljen u dnevnom listu Večernji list i na web stranici Općine Žepče i oglasnoj ploči Općine Žepče, a jednoglasno je usvojena i četvrta točka „Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnina Poljoprivrednoj zadruzi  „Poljar“ Željezno Polje. Do kraja sjednice jednoglasno su usvojene i ostale točke dnevnog reda uz napomenu da će od idućeg mjeseca ponovo početi s održavanjem Vijećničkog sata s građanima što će se realizirati posljednjeg petka u mjesecu.

Slične objave