Obavijest o davanju na uvid javnosti elaborata za izmjenu granice vodnog dobra uz rijeku Bosnu na području k.o. Želeće u općini Žepče

 Obavijest o davanju na uvid javnosti elaborata za izmjenu granice vodnog dobra uz rijeku Bosnu na području k.o. Želeće u općini Žepče

Shodno odredbama člana 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine FBiH“, broj: 26/09 i 65/20, u daljnjem tekstu: Pravilnik) „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo daje na javni uvid „Elaborat za izmjenu granice vodnog dobra uz rijeku Bosnu na području K.O. Želeče u Općini Žepče“ (akt broj: 423/22 od juna 2022. godine), izrađen od strane firme „Geodet“ d.o.o. Sarajevo. Nakon provedene javne nabavke, isti je izrađen u skladu sa svim odredbama Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) i svim odredbama Pravilnika.

Na osnovu odredbi člana 4. stav (4) Pravlnika isti je ovjeren od strane Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje (akt broj: 03-21-1-316/2022 od 19.07.2022. godine), a predmetna potvrda je priložena u sklopu Elaborata.

Elaborat u pdf formatu je dostupan za javni uvid na web stranici Agencije, www.voda.ba/ Aktuelno/Obavještenja i javni poziv, te na službenoj web stranici Općine Žepče, a može se preuzeti u privitku obavijesti.

Elaborat će biti dostupan za javni uvid u periodu od 30 dana od dana objavljivanja ove obavijesti.

ELABORAT

opcina-zepce.com

Slične objave