Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području ZDŽ za akademsku 2021/2022. godinu

 Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području ZDŽ za akademsku 2021/2022. godinu

Na osnovu Zaključka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transferi drugim razinama vlasti-Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, broj: 02-11-1429/22 od 27.01.2022. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija redovitim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem
na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;
c) da su redoviti studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način financiranja studija (redovni koje financira osnivač visokoškolske ustanove i redoviti samofinancirajući);
d) da su upisali ljetni semestar akademske 2021/2022. godine;
e) da nisu stariji od 30 godina i da nisu ni u kakvom radnom odnosu.

Pravo sudjelovanja na konkursu nemaju:
a) studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima;
b) studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora;
c) studenti za koje je utvrđeno da su, protivno datoj izjavi u prethodnoj akademskoj godini, primili stipendiju od drugog stipenditora;
d) studenti koji obnavljaju godinu studija;
e) studenti koji su već jednom dobili stipendiju za određenu godinu studija na istom ili drugom fakultetu;
f) studenti u statusu apsolventa;
g) studenti koji su u akademskoj 2020/2021. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2021/2022. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);
 • uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovitog studenta (obavezan podatak o ciklusu studija i semestru);
 • za studente prve godine prvog ciklusa studija svjedodžbe I – IV razreda srednje škole;
 • za studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi;
 • za studente druge i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tijekom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2021/2022. godini;
 • za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tijekom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2021/2022. godini (kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija moguće dostaviti dodatak diplomi, ukoliko postoji izvedena prosječna ocjena);
 • izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ovjerena u šalter sali grada/općine, ne starija od 6 mjeseci);
 • dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2021. godinu; za penzionere kopija posljednjeg čeka od penzije; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice; za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu; za članove domaćinstva mlađe od 6 godina, koji nisu školski obveznici, kopija izvoda iz matične knjige rođenih, bez dodatnog ovjeravanja i neovisno od datuma izdavanja dokumenta);
  NAPOMENA: Kandidati čija ukupna mjesečna primanja porodice po članu domaćinstva prelaze 300 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu materijalnog statusa, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatrat će se da je dokumentacija potpuna.
 • dokaz o socijalnom statusu (studenti bez oba roditelja i studenti s invaliditetom);
 • dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnosti (ovjerena izjava kandidata i potvrda registriranog romskog udruženja);
 • rodni list;
 • potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke);
  -ovjerenu izjavu:
  a) izjava kandidata da ne prima stipendiju od drugog stipenditora,
  b) izjava kandidata da nije ni u kakvom radnom odnosu,
  c) izjava kandidata o pristanku korištenja dostavljenog broja bankovnog računa u svrhu konkursa.

Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenje koje izdaje visokoškolska ustanova prevedeno na jedan od službenih jezika BiH, kao i informaciju o sustavu ocjenjivanja, ukoliko se razlikuje od sustava ocjenjivanja u BiH.
Kriteriji za dodjelu stipendija bit će objavljeni na web adresi Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba
Bodovanje vrše komisije resornih općinskih/gradskih službi, te objavljuju Preliminarnu i Konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija. Kandidati za koje komisije osnovano utvrde da su dostavili netočne podatke neće biti uvršteni na Konačnu preliminarnu listu. Pravo na stipendiju ostvaruju kandidati koji su potvrđeni i na Konačnoj listi, a koju utvrđuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.
Konačnu listu općine/gradovi objavljuju na oglasnoj ploči i web stranici.
Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Prijavom na natječaj aplikanti-kandidati se slažu da se njihovi osobni podaci mogu koristi isključivo za potrebe natječaja.
Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu općine/grada gdje student ima prebivalište ili putem pošte na adresu općine/grada, s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Slične objave