JU Dom zdravlja Žepče: Ambulanta u Željeznom Polju kao alat za ostvarivanje političkih ambicija

 JU Dom zdravlja Žepče: Ambulanta u Željeznom Polju kao alat za ostvarivanje političkih ambicija

Iz JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče dobili smo priopćenje za javnost koje prenosimo u cijelosti:

U svjetlu aktuelnih događaja u svezi sa ambulantom u Željeznom Polju, dužni smo javnosti predočiti istinu i stvarnu sliku situacije u kojoj se nalazimo.

Dana 24.08.2022. godine obaviješteni smo od strane osoblja naše područne ambulante Željezno Polje da su se pojavile pukotine na vanjskim i unutarnjim zidovima ambulante.

U svrhu sprečavanja težih posljedica kako po osoblje ambulante tako i po pacijente, a posebno uzevši u obzir činjenicu da se radi o prostoru koje je pogođeno velikim klizištima 2014. godine, postupajući po nalogu Općinskog urbanističko-građevinskog inspektora, pribavili smo Nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka građevinske struke broj: DZ-02/22 od 27.10.2022. godine kojim je utvrđeno:

  • da predmetni objekat, u prvom redu, iz sigurnosnih razloga, nije za daljnju upotrebu,
  • zbog stanja u kojem se objekat nalazi, godina starosti, velikih oštećenja, isti je velikim dijelom izložen utjecaju atmosferskih prilika što će prouzročiti još veća oštećenja i urušavanje istog,
  • predmetni objekat predstavlja veliku opsanost po živote i zdravlje ljudi koji u njemu žive kao i potencijalnu opasnost za prolaznike i susjedne objekte,
  • te da, na osnovu svega naprijed navedenog, predmetni objekat ne može dalje služiti svojoj namjeni te isti treba kvalitetno sanirati ili potpuno ukloniti.

Slijedom odredbi iz Nalaza i mišljenja ovlaštenog vještaka građevinske struke, a postupajući u skladu sa odredbama člana 142. Zakona o prostornom uređenju i građenju ZDK, Upravni odbor Ustanove je donio Odluku broj: 01-04-1-5-1020/22 od 03.11.2022. godine, kojom je odlučeno da se područna ambulanta ima iseliti iz ugroženog objekta te se zadužuje ravnateljica da u što kraćem roku, u dogovoru sa osnivačem – Općinom Žepče, pronađe alternativnu lokaciju za privremeni smještaj područne ambulante.

Na sastanku Savjeta Mjesne zajednice Željezno Polje od 03.11.2022. godine utvrđena su tri prijedloga za privremeni smještaj područne ambulante i to:

  • prostorije Mjesne zajednice Željezno Polje,
  • prostorije u OŠ „Abdulvehab Ilhamija“,
  • poslovni prostor u vlasništvu Nusmina Tutnjića.

Takođe, na istom sastanku imenovana je četveročlana Komisija sa zadatkom da sa ravnateljicom JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ obiđe sve tri navedene lokacije te utvrdi prijedlog za privremeni smještaj područne ambulante.

Obilazak naprijed navedenih lokacija izvršen je dana 03.11.2022. godine te je nakon istog donesen zaključak da se za privremeni smještaj područne ambulante Željezno Polje predlože prostorije u OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Željezno Polje, jer ostale lokacije ne odgovaraju propisanim uvjetima za pružanje zdravstvene zaštite.

Predložene prostorije Mjesne zajednice Željezno Polje imaju dovoljan broj prostorija, zadovoljavajuću kvadraturu te obezbijeđeno grijanje, ali nisu prihvatljive zbog nepristupačnosti pacijenatima. Naime, predmetne prostorije se nalaze na katu objekta. Na ulazu koji je iznimno strm nalaze se 4 široke stepenice, a do prvog kata vodi još 26 stepenica što onemogućuje pristup invalidnim, nepokretnim i starijim osobama. Na opasku da i Dom zdravlja ima stepenice, ravnateljica je odgovorila da na ulazu u DZ postoji rampa za osobe sa invaliditetom, a kad uđu u prizemlje, liječnik silazi i pregleda ih u prostoru intervencije. Također, za osiguranje pristupa invalidnim licima bilo bi neophodno izgraditi rampu, a u ovom slučaju je to neizvedivo, s obzirom na uvjete koje rampa mora ispunjavati kako je to propisano članom 10. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti FBiH (nagib 5%, širina 120 cm…).

Takođe, dana 07.11.2022. godine ravnateljica JU “Dom zdravlja sa stacionarom Žepče” je obišla i dodatne lokacije koje bi se eventualno mogle iznajmiti na komercijalnoj osnovi za privremeni smještaj ambulante, ali niti jedan od predloženih objekata ne ispunjava uvjete za smještaj ambulante.

Prostorije u OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Željezno Polje, koje je naprijed navedena Komisija predložila za privremeni smještaj ambulante do izgradnje novog objekta, da bi zadovoljile propisane uvjete, takođe zahtijevaju adaptaciju, sa posebnim akcentom na postavljanje metalnih panela između dvorišta škole i ulaza u buduću privremenu ambulantu koji bi fizički i vizuelno odvojili ambulantu od školskog prostora. Takođe, pristupni put privremenoj ambulanti bi išao iz pravca Šahmana, a ne kroz dvorište škole. Time bi se u potpunosti, fizički i vizuelno, odvojili pacijenti od učenika i školskog osoblja.

Sve dok se ne osiguraju prostorije privremene ambulante, poštujući načelo kontinuiranosti zdravstvene zaštite propisano članom 22. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, bili smo prisiljeni pružanje zdravstvenih usluga za pacijente iz Željeznog Polja prebaciti u područnu ambulantu Begov Han, koja je od Željeznog Polja udaljena 14,1 km.

JU “Dom zdravlja sa stacionarom Žepče” je silom prilika dovedena u ovakvu situaciju. Od samog početka, kao što je iz naprijed navedenog vidljivo, u suradnji sa nadležnim institucijama i Osnivačem, intenzivno radimo na rješavanju navedenog problema. Dom zdravlja je u rješavanju problema radio isključivo u skladu sa pozitivnim propisima.

Stanovnike Željeznog Polja molimo za strpljenje, a konačno rješenje problema je izgradnja novog objekta područne ambulante čemu se nadamo u što skorijem vremenskom periodu.

Do tada smo prisiljeni pronaći alternativni prostor, ali on mora zadovoljavati minimum propisanih uvjeta.

Čudno je da neformalnoj grupi građana koja se protivi da ambulanta privremeno bude smještena školski prostor, ne smetaju kladionice i kafane u neposrednoj blizini škole, a smeta ambulanta koja će biti fizički odvojena od škole sa posebni ulazom.

Tužno je što je problem ambulante u Željeznom Polju postao alat u rukama ljudi sa neostvarenim političkim ambicijama, koji šireći dezinformacije i manipulirajući ljudima, zloupotrebljavaju situaciju za prikupljanje jeftinih političkih poena.

Učinit ćemo sve što je u okviru naših mogućnosti da stanovnici Željeznog Polja što prije dobiju adekvatan prostor za liječenje u Željeznom Polju, kaže se u priopćenju Doma zdravlja Žepče.

Slične objave