Javni poziv za izbor anketara za sudjelovanje u istraživanju „Ispitivanje zadovoljstva građana radom javne uprave i radom Općinskog vijeća“

 Javni poziv za izbor anketara za sudjelovanje u istraživanju „Ispitivanje zadovoljstva građana  radom javne uprave i radom Općinskog vijeća“

Temeljem članka V. Odluke Općinskog vijeća o ispitivanju zadovoljstva građana radom javne uprave i Općinskog vijeća broj 01-02-119/17 od 28. 09. 2017., i temeljem članka 39. Statuta Općine Žepče (Službeni glasnik općine Žepče broj: 4/09), Općinski načelnik općine Žepče, na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti  o b j a v lj u j e

J AV N I   P O Z I V

 Za izbor anketara za sudjelovanje u istraživanju „Ispitivanje zadovoljstva građana  radom javne uprave i radom Općinskog vijeća“ u 2022. godini

I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za provođenje istraživanja zadovoljstva građana radom javne uprave koje će se provesti u siječnju 2023. godine. Provođenjem istraživanja Općina Žepče želi ispitati:

  • Zadovoljstvo građana radom Općinskih službi i Općinskog vijeća;
  • Zadovoljstvo građana pruženim uslugama Općinske administracije;
  • Zadovoljstvo građana komunalnim uslugama i ostalim javnim uslugama u Općini Žepče.

Istraživanje će se provesti na uzorku od 300 građana Općine Žepče.

II

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA

Da je državljanin BiH sa prebivalištem u Općini Žepče

Da ima najmanje završenu srednju stručnu spremu – IV stupanj

Da se vodi na evidenciji nezaposlenih biroa rada Žepče ili da odrađuje volontersko stažiranje

POSEBNI UVJETI SUDJELOVANJA

razvijene organizacijske i komunikacijske sposobnosti,

razvijene analitičke vještine,

sistematičnost i preciznost u prikupljanju i razvrstavanju podataka

spremnost za rad na terenu.

posjedovanje osobnog računala za elektronski unos podataka

Prednost će se dati osobama koje imaju iskustva u sličnim istraživanjima.

III

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Popunjen prijavni obrazac koji je u prilogu Javnog poziva
  • Preslik osobne iskaznice ili CIPS-ova prijava o prebivalištu
  • Potvrda o nezaposlenosti
  • Preslik diplome o završenom školovanju

Javni poziv je otvoren od 5.01.2023. do 12.01.2023. a bit će objavljen na web stranici općine Žepče i oglasnoj ploči općine Žepče.

Mogućnost preuzimanja prijavnog obrasca je na info centru u općini Žepče ili na web stranici općine Žepče u privitku – OBRAZAC ZA PRIJAVU ANKETARA

Popunjeni obrazac i dokumente slati putem e-maila na adresu dijana@opcina-zepce.com ili direktno na protokol općine Žepče – Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, najkasnije do 12.01.2023. godine do 15:00 sati sa naznakom „Za Javni poziv za sudjelovanje u istraživanju „Ispitivanje zadovoljstva građana  radom javne uprave i Općinskog vijeća“

Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika će ocijeniti pristigle prijave te najdalje do 13.12.2023. godine objaviti rezultate Javnog poziva.

Općina Žepče snosi troškove istraživanja a naknada anketarima će se definirati posebnim Ugovorom koje će u ime općine Žepče zaključiti Općinski načelnik.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mato Zovko, dipl.prav.

Slične objave