JAVNI OGLAS za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Općine Žepče

 JAVNI OGLAS za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Općine Žepče

Objavljuje se javni oglas za imenovanje (dva) člana Općinske izborne komisije Žepče.

Članove Općinske izborne komisije Žepče imenuje Općinsko vijeće, uz suglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na period od 7 (sedam) godina.

II

U skladu sa Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Prečišćeni tekst) (”Službeni glasnik BiH”, broj: 1/22), kandidati za članove Općinske izborne komisije Žepče treba da ispunjava slijedeće uvjete:

 1. da je osoba sa pravom glasa,
 2. da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom.

III

(1) Pored općih uvjeta iz točke II ovog javnog oglasa, osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 1. da ima prebivalište na području Općine Žepče
 2. da ima završen fakultet, VII/1 stupanj stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS i
 3. da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

(2)Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:

1.članstvo u izbornoj komisiji i/ili

2.članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

(3)Izuzetno od odredbi točke III stavka (1) alineja 2, član izborne komisije može biti osoba koja ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme,ukoliko je potrebno ispoštovati odredbe članka 2.14 stavka (1) Izbornog zakona BiH.

IV

(1)Sastav Općinske izborne komisije je multietničan, tako da održava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.

(2)U sastavu Općinske izborne komisije, nastojat će se osigurati ravnopravna zastupljenost spolova sukladno sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

V

U skladu sa člankom 2.3 Izbornog zakona BiH, za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba:

– koja se ne može kandidirati u  smislu odredbi članka 1.6, 1.7 i 1.7a Poglavlje I Izbornog zakona BiH,

– koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),

– koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavak (4) Izbornog zakona BiH,

– koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti u Bosni i Hercegovini,

– kojoj je izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona BiH ili propisa za koji je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravomoćnosti odluke.

VI

Član Općinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje  na izborima, niti lice koje je pravomoćnom sudskom presudom osuđeno na kaznu u trajanju od šest mjeseci i duže (članak 2.12 stavak (7) Izbornog zakona BiH).

Član Općinske izborne komisije ne može biti osoba koja obavlja izvršnu funkciju,  kako je utvrđeno odredbom članka 1.8.stavak (6) Izbornog zakona BiH, odnosno osoba koju je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko vijeće.

VII

Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Prijava na javni oglas koja sadrži: kontakt podatke podnositelja prijave, listu dostavljenih dokumenata i svojeručni potpis podnositelja prijave, te dokumente koji dokazuju ispunjavanje uvjete iz javnog oglasa,
 2. diploma o završenom stupnju i vrsti stručne spreme kandidata,
 3. dokaz o posjedovanju iskustva kandidata u provođenju izbora (potvrda izborne komisije o imenovanju i radu u biračkom odboru, rješenje o imenovanju u izbornu komisiju ili birački odbor i mandatnom periodu),
 4. potvrdu o prebivalištu ne stariju od tri mjeseca,
 5. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjavanju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini,
 6. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz točke V ovog javnog oglasa (članak 2.3 Izbornog zakona BiH),
 7. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz točke VI ovog javnog oglasa (članak 2.12 stavak (7) Izbornog zakona BiH), odnosno da osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog  subjekta koji sudjeluje na izborima, niti lice koje je pravomoćnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže i članka 1.8 stavak (6) da nije osoba koja obavlja izvršnu funkciju, odnosno osoba koju je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko vijeće.
 8. dokaz o naučnom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili o nosiocu pravosudne funkcije i/ili prisustvo obukama u organizaciji Centralne izborne komisije BiH ukoliko kandidat posjeduje navedeno).

VIII

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta oglasa moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu ”Večernji list”, na web stranici Općine Žepče www.opcina-zepce.com  i na oglasnoj ploči Općine Žepče.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnom listu ”Večernji list”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na protokol Općine Žepče ili preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA ŽEPČE – Općinsko vijeće, ul. Stjepana Radića br.2, 72230 Žepče, sa naznakom „Javni oglas za imenovanje članova Općinske izborne komisije Žepče – NE OTVARATI“.

Po zatvaranju javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća će izvršiti klasifikaciju kandidata na one koje ispunjavaju uvjete javnog oglasa i na one koji ne ispunjavaju uvjete.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa, Komisija će obaviti intervju nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervju i istu dostaviti Općinskom vijeću na daljnji postupak.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Slične objave