Općina Žepče putem javne licitacije prodaje Audi Quattro 1,9 TDI, početna cijena 7 680 KM

 Općina Žepče putem javne licitacije prodaje Audi Quattro 1,9 TDI, početna cijena 7 680 KM

Iz Općine Žepče obavještavaju sve zainteresirane da je na temelju članka 39. Statuta Općine Žepče objavljena Javna licitacija za prodaju polovnog putničkog vozila Audi Quattro 1,9 TDI.

Javna licitacija će se održati u prostorijama Općine Žepče, ul. Stjepana Radića br. 2 i to 1.prosinca 2021. godine, s početkom u 11.00 sati.

Javnoj licitaciji mogu prisustvovati svi ponuđači koji su dostavili ponudu (fizička lica), odnosno osobe ovlaštene za učešće na javnoj licitaciji (pravna lica).

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja zaključno sa danom licitacije do 10.00  izvrše uplatu kaucije u iznosu od 10% početne cijene vozila na depozitni račun proračuna Općine Žepče broj: 3380002210835421, vrsta prihoda 722449, šifra općine 105.

Ponuda treba da sadrži:

  • Za pravna lica, ponudu dostaviti na memorandumu firme sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe, tačan naziv i adresu ponuđača, ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, ID broj o poreznoj registraciji i kontakt telefon;
  • Za fizička lica: ponuđenu cijenu za vozilo, kopiju lične karte i kontakt telefon.

Ponude se dostavljaju do 01.12.2021.godine do 1000 sati u zapečačenoj koverti na slijedeću adresu: Općina Žepče, Ulica Stjepana Radića br.2, 72230 Žepče sa naznakom „Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju polovnog putničkog vozila marke AUDI QUATTRO 1,9 TDI“.

Ponude koje stignu nakon naznačenog roka i ponuđene cijene manje od početne cijene, neće se razmatrati.

Vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 1000  do 1200 sati. Kontakt osoba ispred Općine Žepče je Jozo Dunđer, tel: 032/888 624.

Više detalja ispod……

Slične objave