Općina Žepče: Javni oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem licitiranja

 Općina Žepče: Javni oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem licitiranja

Temeljem članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine  F BiH“, broj: 66/13 i 100/13) i članka 7. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 17/14), te Odluka Općinskog vijeća Žepče   broj: 01-23-195/19 od 20.12.2019. godine i  broj: 01-19-126/22 od 29.06.2022.godine ( „Službeni glasnik općine Žepče“ broj: 10/19 i 6/22 ),  Općinski načelnik, raspisuje

J A V N I  O G L A S

O  PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM  LICITIRANJA  

 1. PREDMET PRODAJE

Predmet  prodaje-licitiranja po ovom oglasu je  zemljište označeno sa:

 • č. 372/1 zv. „Dvorište“, poslovna zgrada u privredi, površine 204 m2, dvorište,  površine 356 m2
 • č. 372/2 zv. “Dvorište”, dvorište, površine 170 m2
 • č. 373 zv. “Zgon”, ostalo neplodno zemljište, površine 270 m2,

sve ukupne površine 1000 m2,  upisano u Pl. 108 KO Mračaj ( Begov Han ), Općina Žepče  udio 1/1.

 1. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna cijena parcele iz točke 1. ovog oglasa iznosi 45.800,00 KM.

 1. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU

Parcele koje su predmet licitiranja po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog  radnog dana od 7,0-15,30 sati i to za vrijeme trajanja oglasa o licitiranju.

Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje.

 1. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITIRANJA

Licitiranje će se održati u sali Općinskog vijeća Žepče, dana  15.03.2023. godine, s početkom u 11,00 sati, u Općini Žepče, ured broj 5.

 1. JAMČEVINA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Jamčevina  koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitiranja iznosi 1.000,00 KM.

Iznos jamčevine sudionik licitiranja dužan je uplatiti na  Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722431., svrha doznake: jamčevina na licitiranju.

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu.

Neuspjelim sudionicima  licitiranja će iznos uplaćene jamčevine biti vraćen.  Sudioniku koji uspije na licitiranju odnosno kupi licitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u  izlicitiranu cijenu.

U slučaju da sudionik licitiranja, koji uspije na licitiranju (kupac), ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog  ugovora   plaća kupac.

Svaki sudionik licitiranja je dužan na ime sudjelovanja  na licitiranju uplatiti iznos od 200,00 KM  na   Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK,   Općina 105., vrsta prihoda 722449, s naznakom „naknada za sudjelovanje  na  licitiranju“.   Ova naknada se ne vraća sudionicima  licitiranja. Uplatnica se prilaže odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na šalteru prijemnog ureda. 

 1. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene uplatiti jednokratno u roku od 15 dana od dana potpisivanja  kupoprodajnog  ugovora.

 1. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA NA LICITIRANJU

Pravo sudjelovanja u postupku licitiranja imaju domaće i strane pravna i fizičke osobe, a u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH.

Ako osoba sudjeluje na licitiranju putem punomoćnika , punomoć mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave.

 1. UVJETI ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju  najmanje dva sudionika.

Ako se na licitiranju javi samo jedan od sudionika, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom  pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

 1. DOKUMENTACIJA

Uz prijavu  na oglas potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

–  Naziv i adresu podnositelja prijave, kontakt telefon.

–  Brojeve  katastarskih čestica,

–  Fizičke osobe dužne su priložiti ovjerenu kopiju osobne iskaznice,

–  Pravne osobe dužne su priložiti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju

registracije kod drugog nadležnog organa.

–  Uplatnice iz točke 5 oglasa.

 1. DOSTAVA PONUDA

Prijave sa potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, „Prijava za  sudjelovanje  na licitiranju parcela k.č. brojevi: 372/1, 372/2 i 373.“   Ne otvarati!

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se predaju poštom ili na Prijemnom uredu Općine Žepče, do 15,30 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju također stići na prijemni ured do tog vremena.

                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                    Mato Zovko dipl. prav.

Slične objave