Održana 8. sjednica Općinskog vijeća Žepče

 Održana 8. sjednica Općinskog vijeća Žepče

U četvrtak, 28. listopada, 2021. godine, u dvorani OV Žepče u nazočnosti 24 vijećnika i vijećnice, održana  je 8. redovita sjednica Općinskog vijeća Žepče na kojoj je razmatrano 11 točaka dnevnog reda, a to su:

 1. Informacija o financijskoj reviziji općine Žepče za 2020. godinu
 2. Financijsko izvješće općine Žepče za period siječanj-rujan 2021. godine
 3. Prijedlog Odluke o srednjoj školi
 4. Prijedlog Odluke o promjeni statusa nepokretnosti
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom K.O. Golubinja
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Dževada Hrnjića, Ante Tokića i dr.
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Fatima Huseinagić Kulašin
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Namika Malićbegović, Aide i Fuada Šečić
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu JP „EP HZHB“ dd Mostar, poslovnica Elektro Žepče
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Amre Mandura
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevu Stjepana Jurić.

Po već ustaljenoj praksi, na početku sjednice dr. Ana Zlovečera Jukić, ravnateljica JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Žepče iznijela je podatke vezane za pandemiju korona virusa na području općine Žepče.

Prema njezinim riječima, broj potvrđenih slučajeva COVID-a 19 u 2021. godini na području općine Žepče je 708, broj umrlih je 50, a aktivnih slučajeva je 49. Do sada je jednom dozom cijepljeno  3508 osoba, a sa dvije doze 3033.

Dr. Zlovečera Jukić je podnijela i Izvješće Osnivaču o načinu postupka nabavke medicinskog kisika u vrijeme pandemije COVID-a 19.

Nakon upućenih vijećničkih pitanja i inicijativa, te usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, krenulo se u rješavanje dnevnog reda.

Prva točka dnevnog reda,  Informacija o financijskoj reviziji općine Žepče za 2020. godinu, je usvojena jednoglasno na  sjednici uz zaključak da se „prima k znanju“ ova informacija, te da se usvaja Akcioni plan za otklanjanje nedostataka uz obvezu izvještavanja Vijeća svakih šest mjeseci o implementaciji obveza iz plana.

Naime, u Izvješću o financijskoj reviziji Općine Žepče za 2020. godinu koju je proveo Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH u periodu prosinac 2020. – srpnj 2021. godine, vršena je revizija usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima. Prema revizorskom mišljenu, aktivnosti, financijske transakcije i informacije Općine za 2020. godinu, u skladu su u svim materijalnim aspektima sa zakonima i drugim propisima koji su definirani kao kriteriji za datu reviziju. Inače, revizorsko mišljenje je ocjenjeno pozitivno uz 17 preporuka koje su date kako bi se otklonile nepravilnosti koje su utvrđene obavljenom revizijom.

Općinski načelnik Mato Zovko obratio se prisutnima i obrazložio određene preporuke koje su definirane u spomenutom dokumentu. Načelnik je pojasnio da niti revizori nisu imali konkretna rješenja za neke od preporuka, budući da nisu odgovorili na pitanja vezana za rješavanje preporuka, te da nisu usvojili primjedbe koje je općina uputila prema revizorskom timu, a vezano za preporuke. Nazočnima se obratio i Namik Malićbegović, pomoćnik općinskog načelnika za gospodarstvo i financije, koji je objasnio što je Općina već učinila po pitanju svih spomenutih sedamnaest preporuka koje su naveli revizori i ustvrdio da je Služba već formirala radnu grupu koja radi na njihovom rješavanju, te da je već primijenila oko 75% preporuka, bez obzira na to što revizori nisu nikada odgovorili na komentar službe o Nacrtu Informacije.

Usvajanje Izvješća o financijskoj reviziji Općine Žepče pratili su i predstavnici Centra civilnih inicijativa.

Tea Žižak, projekt koordinatorica Centara civilnih inicijativa, je navela da je Općinsko vijeće Žepče uvrštavanjem na dnevni red razmatranja revizorskih izvještaja, te, plana za realizaciju preporuka, pokazala primjer dobre prakse kojim bi se trebale voditi sve lokalne zajednice.

“Ono što je posebno bitno jeste dalje praćenje realizacije akcionog plana od strane lokalnog parlamenta kako bi se kroz vršenje javnog nadzora osigurala realizacija preporuka.”, dodala je Tea Žižak.

CCI su, inače, uputili Inicijativu na adrese  41. predstavničkog tijela (skupština i vijeća) jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) u Federaciji BiH i RS, čiji su organi uprave prošli ili će proći financijsku reviziju. Namjera im je bila ukazati na potrebu ozbiljnijeg pristupa pri razmatranju revizorskih izvještaja i na nedovoljan stupanj implementacije revizorskih preporuka, koji podrazumijeva potrebu većeg nadzora lokalnih parlamenata nad tom implementacijom.

Drugu točka dnevnog reda Financijsko izvješće općine Žepče za period siječanj-rujan 2021. godine, vijećnicima je prezentirao pomoćnik načelnika Službe za gospodarstvo i financije Namik Malićbegović predočivši podatke vezane uz primitke, prihode, rashode i ostale financijske podatke za prvih 9. mjeseci tekuće godine. Iz navedenih podataka može se zaključiti da unatoč pandemiji Općina Žepče ima ostvarenost prihoda od 78% u odnosu na planirana sredstva, dok je rashod 71% u odnosu na plan. Ova točka je usvojena sa 21 glasom za i 3 protiv.

Prijedlog Odluke o srednjoj školi, također je usvojen na vijeću, a za usvajanje je glasalo 20 vijećnika, dok su četiri bila protiv. Usvajanjem Odluke o srednjoj školi Općina Žepče je dobila svoj vlastiti pravni akt za provođenje nastavnog procesa, a čije je donošenje i usvajanje potaknuto nedostatcima koje je imao Kantonalni zakon, budući da Općina Žepče ima niz specifičnih nastavnih procesa, u odnosu na druge općine. Ovom Odlukom, Općina Žepče kao osnivač, dobiva zakonski okvir za provođenje obrazovnog procesa, koji će se poštivati od strane svih sudionika u obrazovnom procesu. Prijedlog Odluke o srednjoj školi su uz djelatnike Službe za opću upravu i društvene djelatnosti kreirali  i svi relevantni sudionici obrazovnog procesa, što mu daje poseban legitimitet.

Do kraja sjednice usvojene su i ostale točke dnevnog reda koje su se odnosile na parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče.

Slične objave