Održana 14 sjednica Općinskog vijeća Žepče

 Održana 14 sjednica Općinskog vijeća Žepče

U utorak, 31. svibnja s početkom u 10,00 sati održana je 14. sjednica OV Žepče. U radu današnje sjednice sudjelovalo je svih 25 vijećnika koji su diskutirali o osam točaka dnevnoga reda. Prema ustaljenoj praksi, sjednica je započela vijećničkim pitanjima i inicijativama kao i usvajanju zapisnika s prethodne sjednice, a potom i usvajanju dnevnoga reda.

Prvu točku, Informaciju periodičnog financijskog izvješća za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine elaborirao je pomoćnik načelnika Službe za gospodarstvo Namik Malićbegović  koji je istaknuo da  periodična financijska izvješća predstavljaju set obrazaca od devet financijskih izvješća.

Najzanimljiviji su bili  obrazac 1 i 2 koji predstavljaju Pregled prihoda, primitaka i financiranje po ekonomskim kategorijama  i rashodi i izdaci po ekonomskim kategorijama.

Prema obrascu 1 koji predstavlja pregled prihoda, primitaka i financiranje po ekonomskim kategorijama u izvještajnom periodu ( ukupno ostvarena sredstva iz svih izvora). Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje po ovom obrascu  za period izvještavanja iznose 2. 492. 904 KM, , ili 25% u odnosu na planirana sredstva u Proračunu općine Žepče za 2022. Prema kojima se može zaključiti da plan proračuna napravljen dobro i da punjenje proračuna prati taj plan.

Kada je u pitanju obrazac 2 koji predstavlja  pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama u  izvještajnom periodu (ukupno utrošena sredstva iz svih izvora). Ukupni izdatci  po ovom obrascu za naznačeni period iznose 1. 907. 815 KM ili 19% u odnosu na planirana sredstva u Proračunu.

 U narednom kvartalu krenut će i građevinska sezona pa će rashodovna strana u budućem periodu pratiti prihode planirane u ovoj godini istaknuto je. Informacija je usvojena s 21 glasa za i 3 protiv.

Informacija  o drugoj fazi MEG projekta bila je druga točka dnevnoga reda koju je pojasnila direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko  koja je istaknula da ovaj projekt financira Vlada Švicarske, Švedske i Češka Razvojna agencija a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH. Korisnici su 31 jedinica lokalne samouprave, a općina Žepče je jedna od deset općina koja je sudjelovala i u prvoj fazi ovoga projekta.

Druga faza MEG projekta ima za cilj da doprinese daljnjoj demokratizaciji lokalne uprave u Bosni i Hercegovini, kao i uvođenje efektivnijih i efikasnijih javnih usluga za građane i građanke. Direktorica Janko je naglasila da će prakse koje  su se provodile kroz prvu fazu trebati nastaviti i u drugoj, a to je prije svega komunikacija OV s građanima kroz uspostavljene mehanizme vijećničkog sata. Također je posjetila koji su to zadaci OV koje se odnose prije svega na donošenje određenih  odluka koje će biti primjenjivane u praksi.  Predstavila je i uslugu  web portala za uslugu e-Citizen. Informacija je jednoglasno usvojena s 25 glasova za.

Treća točka dnevnoga reda Informacija o implementaciji LINK 4 projekta(ELoGE- Europska oznaka izvrsnosti u upravljanju prezentirala je direktorica RAŽ-a Branka Janko koja je naglasila da je dobro demokratsko upravljanje zhtjev svim nivoima javne uprave. Na lokalnom nivou to je od posebnog značaja jer je lokalna uprava najbliža građanima. Pojam dobrog demogratskog upravljanja Vijeće Europe utvrđuje kroz 12 princima koji predstavljaju osnovne vrijednosti europske demokracije i zahtjeve za dobro demokratsko upravljanje.

Ova točka je jednoglasno usvojena

Stručna suradnica za civilnu zaštitu općine Žepče Blaženka Mamić je prezentirala informaciju o stanju neeksplodiranih ubojitih sredstava(NUS-a), minsko eksplozivnih sredstava(MES-a) i deminiranju na području općine Žepče za proteklu 2021. godinu. Ona   je istaknula da u 2021. godini nije bilo aktivnosti deminiranja na području općine Žepče. Dva projekta prioritetnog deminiranja prenesena su u ovu godinu, a nove aktivnosti na deminiranju realizirat će se ukoliko budu dostupna donatorska sredstva.  Mamić kao i vijećnici su apelirali i izrazili nadu da će se ista pronaći kako bi se nastavilo s ovim važnim programom. Kada je u pitanju protekla godina zabilježene su aktivnosti na uklanjaju mina koje su nađene van minsko sumnjivih površina, istaknula je Mamić.

Ova informacija usvojena je jednoglasno s 24 glasa za.

Izvješće o radu JU“ Centar za socijalni rad“  Žepče prezentirao je ravnatelj Nedim Husičić koji se zahvalio vijećnicima  na pozitivnim komentarima za izvješće Centra kao i ravnateljima drugih javnih ustanova na dobroj i korektnoj suradnji. Husičić je  odgovorio i pojasnio zakonske okvire socijalnih primanja kao što su dječji doplatak, naknada za porodilje i plaće za roditelja njegovatelja.

Prema riječima ravnatelja Husičića dječji doplatak će biti izjednačen na nivou F BiH i iznosit će 103 KM. Dječji doplatak će biti financiran iz Proračuna F BiH . Pravo na dječji doplatak ostvarit će svako domaćinstvo čija primanja po članu  ne prelaze iznos od 217 KM. Ovo pravo ostvarivat će djeca od 0 do 18 godina.  “Očekujemo da ovaj zakon bude primjenjivan u roku od tri mjeseca”, istaknuo je Husičić.

Kada je u pitanju naknada za neuposlene porodilje,  sve neuposlene porodilje će imati pravo na naknadu bez obzira na primanja u obitelji. Jedini uvjet je da jsu  na evidenciji biro za neuposlene.  Naknada za neuposlene porodilje primat će se u periodu od 12 mjeseci   u iznosu od 298 KM.

 Porodiljna  naknada financira će se iz proračuna kantona koji su dužni uskladiti svoj zakon o socijalnoj zaštiti, civilnih žrtava rata sa federalnim zakonom.

 “Zakon o roditeljima njegovateljima je stupio na snagu ali sam zakon nije bio primjenjiv  u praksi i nakon izmjena ovoga zakona imamo poteškoće s provođenjem istog. Još uvijek komuniciramo s federalnim ministarstvom pokušavajući otkloniti nedostatke koji u evidentni na terenu.  Očekujemo da će u narednih mjesec dana biti otklonjeni svi nedostatci i da će početi primjena zakona.  Visina naknade će biti u iznosu  minimalne plaće Federacije s pripadajućim doprinosima”,  istknuo je Husičić.

Izvješće  je jednoglasno prihvaćen0 i usvojeno.

Izvješće  o radu JZU „Gradska ljekarna“ Žepče za 2021. godinu jednoglasno je usvojeno a vijećnici su pohvalili rad ove ustanove koja je u proteklom periodu pandemije korona virusa radila u punom kapacitetu. Unatoč velikim poteškoćama Gradska ljekarna je bila dobro opskrbljena svim lijekovima i medicinskim materijalom te je uspješno surađivala s drugim zdravstvenim ustanovama.

Izvješće je jednoglasno usvojeno

Sedma i osma točka odnosile su se na prijedloge odluka o utvrđivanju javnog interesa  za izgradnju trafostanice „Ponijevo 3“ za izgradnju podzemne instalacije za kabelski pravac 2 u telekomunikacijskoj mreži Žepče jednoglasno su usvojene.

Slične objave