Objavljen natječaj za dodjelu stipendija studentima – braniteljima i članovima njihovih obitelji za studijsku 2021./2022. godinu

 Objavljen natječaj za dodjelu stipendija studentima – braniteljima i članovima njihovih obitelji za studijsku 2021./2022. godinu

Na osnovu članka 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovitog studija branitelja i članova njihovih obitelji («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14., 1/18. i 15/21.) Ministarstvo za braniteljska pitanja Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija  studentima – braniteljima i članovima njihovih obitelji

 za studijsku 2021./2022.godinu

Na natječaj mogu aplicirati svi redoviti i samofinancirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja u BiH i van granica BiH iz jednog obiteljskog domaćinstva koji ispunjavaju uslove natječaja.

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata.

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
 2. dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
 3. ratni vojni invalidi;
 4. demobilizirani branitelji koji su u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili šest mjeseci po punoljetstvu;
 5. članovi obitelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida;
 6. članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
 7. djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
 8. djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
 9. djeca demobiliziranih branitelja koji su u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili šest mjeseci po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.
 10. Pravo sudjelovanja na natječaju, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :
  1. djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branitelja, kojim je prestalo pravo na obiteljsku invalidninu – do navršene 35. godine života;
  2. djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na obiteljsku invalidninu – do navršene 30.godine života;
  3. djeca umrlih demobiliziranih branitelja koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 30.godine života.

III.  Pravo sudjelovanja na natječaju osoba iz točke II i III imaju pod uvjetom:

 1. da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, osim povratnika u Republiku Srpsku;
 3. oni ili članovi njihovog obiteljskog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;
 4. čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 656,00 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
 5. da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

Odredba točke d) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba točke e) ne odnosi se na kandidate – dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branitelje koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili šest mjeseci po punoljetstvu.

 1. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
 2. koji imaju status apsolventa;
 3. koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
 4. koji su na vanrednom studiju;
 5. koji primaju kredit ili stipendiju drugog davatelja;
 6. koji su studenti II ciklusa studija u radnom odnosu;
 7. koji su upisali studijsku godinu po osnovu bezuvjetnog upisa, odnosno po osnovu člana 124. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju ZDK („Sl.novine ZDK“ br. 6/09,09/13,13/13,04/15,05/18,4/19 i 19/20)
 8. Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu ostvarenih bodova primjenom slijedećih kriterija:

 1. ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
 2. socijalno-ekonomska situacija;
 3. ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su  odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovitog studija branitelja i članova njihovih obitelji, objavljenih na web stranici Zeničko-dobojske županije www.zdk.ba.

 1. Izbor kandidata bez bodovanja:
 2. kandidati iz stava I.točka a) do točke e) i stava II.;
 3. djeca ratnih vojnih invalida sa postotkom invaliditeta 70% i više;
 4. kandidati sa postotkom invaliditeta 70% i više.

VII.  Zainteresirani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze :

 1. dokaz o statusu branitelja i člana njegove obitelji;
 2. uvjerenje o kretanju ( kao dokaz o prebivalištu);
 3. potvrdu o redovitom studiju;
 4. dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija svjedočanstva/uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u prethodnoj studijskoj godini s ovjerenom kopijom stranice indeksa koja sadrži podatke o ovjeri posljednjeg semestra);
 5. dokaz o nezaposlenosti studenta II ciklusa (uvjerenje nadležne Porezne ispostave o statusu osiguranika-studenta, odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sistemu uplate doprinosa);
 6. ovjerenu kućnu listu;
 7. uvjerenje o prosječnim prihodima zaposlenih za posljednja tri mjeseca računajući do dana objave natječaja ili ček za umirovljenike, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva (uvjerenje nadležne Porezne ispostave o statusu osiguranika odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sustavu uplate doprinosa);
 8. ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
 9. ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
 10. ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu;
 11. izvod iz matične knjige umrlih (za umrlog roditelja), a za razvedene roditelje pravosnažnu presudu o razvodu braka;
 12. rješenje nadležne institucije o postotku invaliditeta studenta-aplikanta i članova njegove obitelji.

VIII. Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja (do 13.12.2021.godine)

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za braniteljsko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Slične objave