Javni poziv za izbor anketara za sudjelovanje u istraživanju „Priuštivosti vodnih usluga“

 Javni poziv za izbor anketara za sudjelovanje u istraživanju „Priuštivosti vodnih usluga“

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za provođenje istraživanja zadovoljstva građana vodnim uslugama.

Istraživanje će se provesti na uzorku od 320 domaćinstava Općine Žepče.

II

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA

Da je državljanin BiH sa prebivalištem u Općini Žepče

Da ima najmanje završenu srednju stručnu spremu

POSEBNI UVJETI SUDJELOVANJA

razvijene organizacijske i komunikacijske sposobnosti,

razvijene analitičke vještine,

sistematičnost i preciznost u prikupljanju i razvrstavanju podataka

spremnost za rad na terenu.

Prednost će se dati osobama koje imaju iskustva u sličnim istraživanjima.

III

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Popunjen prijavni obrazac koji je u prilogu Javnog poziva
  • Preslik osobne iskaznice ili CIPS-ova prijava o prebivalištu
  • Preslik diplome o završenom školovanju

Javni poziv je otvoren od 15.04.2022. do 22.04.2022. a bit će objavljen na web stranici općine Žepče i oglasnoj ploči općine Žepče.

Mogućnost preuzimanja prijavnog obrasca je na info centru u općini Žepče ili na web stranici općine Žepče.

Popunjeni obrazac i dokumente slati putem e-maila na adresu curic_ivan@outlook.com ili direktno na protokol općine Žepče – Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, najkasnije do 22.04.2022. godine do 15:00 sati sa naznakom „Za Javni poziv za sudjelovanje u istraživanju priuštivosti vodnih usluga“

Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika će ocijeniti pristigle prijave te najdalje do 25.04.2022. godine objaviti rezultate Javnog poziva.

Općina Žepče snosi troškove istraživanja a naknada anketarima će se definirati posebnim Ugovorom koje će u ime općine Žepče zaključiti Općinski načelnik.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Slične objave