Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos u Centru za socijalni rad Žepče

 Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos u Centru za socijalni rad Žepče

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽEPČE

 Broj: 04-31-706-3/2021
Datum, 29.11.2021. godine

Na snovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH“ broj: 26/16 i 89/18),  člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Ze-do kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj:8/19; 6/20 i 19/20) te na osnovu člana 6 stav 3 i 4 i člana 7 Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Žepče broj: 05-35-97/2017 od 21.02.2017. godine, i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Žepče broj: 04-31-706-3/2021 od 29.11.2021. godine, Direktor JU Centar za socijalni rad Žepče raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem radnika u radni odnos

I – Radno mjesto za koje se raspisuje javni oglas

  1. Viši stručni suradnik za starateljstvo, 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja na posao, puno radno vrijeme, mjesto rada Žepče
  2. Viši stručni suradnik za porodilje, blagajničke i personalne poslove, 1 (jedan) izvršilacna neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, mjesto rada Žepče.

II-Kratak opis radnog mjesta

  1. Viši stručni suradnik za starateljstvo: radi na poslovima starateljstva maloljetnih i punoljetnih osoba, učestvuje u postupka za postavljanje staratelja za posebne slučajeve, učestvuje u postupku postavljanja staratelja osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost, učestvuje u izboru staratelja maloljetnim osobama, stara se o imovini maloljetnih osoba pod starateljstvom, zahtjeva pismeno izvješće staratelja najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i više puta o raspolaganju imovinom štićenika, učestvuje u postupku kod određivanja osobnog imena, surađuje sa MZ-a, sudom, školom i dr. a vezano za osobe pod starateljstvom, neposredan socio-anamnestički rad sa licem i članovima porodice lica koje se nalazi pod starateljstvom, raspolaže imovinom štićenika u slučajevima neposrednog starateljstva uz saglasnost stručnog tima, pruža starateljima stručnu pomoć u ostvarivanju određenih prava koje staratelj nije u mogućnosti da izvrši, vodi evidencije lica pod starateljstvom propisane Porodičnim zakonom i drugim pozitivno pravnim aktima, izdaje uvjerenja  o podacima o kojima vodi evidencije a vezano za lica pod starateljstvom.
  2. Viši stručni suradnik za porodilje, blagajničke i personalne poslove: vodi postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu porodilja koje su u radnom odnosu, vodi evidenciju korisnica prava na naknade porodilja u radnom odnosu, sastavlja spiskove korisnica i vrši elektronsku obradu na računaru, obračunava, trebuje novac iz Kantonalnog prororačuna, dostavlja spiskove vršiocu isplate, nakon završene isplate podnosi izvještaj o izvršenoj isplati novčanih srestva Kantonalnom ministarstvu, vrši elektronsku obradu rješenja na računaru i vodi brigu o elektronskom programu LD, vrši odgovarajuću statistiku i sačinjava izvještaje, dostavlja podatke poslodavcu o ostvarenim porodiljskima naknadama i uplaćenim doprinosima radi uvezivanja staža, vodi personalne poslove za radnike Centra, obradu dokumentacije za prijem radnika na posao, prijava i odjava radnika Centra kod nadležnih zavoda, vodi matične knjige radnika Centra, vrši sve blagajničke i druge poslove Centra koji ne pripadaju knjigovodstvu, prati uplate i vrši isplate svih novčanih sredstava koja liježu na račun Centra.
  • Iznos plaće

1.Viši stručni suradnik za starateljstvo 1.110 KM

2.Viši stručni suradnik za porodilje, blagajničke i personalne poslove 1.110 KM

  • Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta 1 i 2 ovog konkusa su: da je državljanin BiH, da je stariji od 18 godina, da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da je zdravstveno sposoban, da se na njega ne odnosi član IX. Ustava BiH.
  • Posebni uvjeti za radna mjesta 1 i 2 ovog konkursa su :VSS- VII stepen stručne spreme – dipl.pravnik. dipl. socijalni radnik, dipl. socijalni pedagog, dipl. sociolog i drugi fakulteti društvenog smjera ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru.

II- Potrebni dokumenti

    Kandidati su uz potpisanu prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu, mail adresu i kontakt telefon dužni dostaviti i slijedeće dokumente  (original ili ovjerene kopije): diplomu o završenom školovanju, izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci), izvod iz matične knjige državljana (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene VSS, ljekarsko uvjerenje.

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje ne starije od 60 dana, izabrani kandidat će moći dostaviti u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o njegovom izboru.

III- Ispitne oblasti

       Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Sl. novine F BiH“ 36/99; 54/04;39/06;14/09 i 45/16), Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Ze-do kantona („Sl novine Ze-do kantona“ broj:13/07;13/11;3/15;2/16), Porodični zakon F BiH („Sl. novine FBiH“ broj: 35/05; 41/05: 31/14:32/19, Zakon o ustanovama („Sl. novine FBiH“ broj:6/92; 8/93;13/94), Zakon o upravnom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 2/98; 48/99), Zakon o radu FBiH („Sl. novine F BiH“ broj: 26/16; 89/18), Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH („Sl. glasnik BiH“ broj: 49/06; 76/11; 89/11).

IV- Rok podnošenja prijava

       15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u  dnevnom listu, službenoj stranici Općine Žepče, službenoj stranici JU Službe za zapošljavanje Ze-do kantona i oglasnoj ploči JU Centar za socijalni rad Žepče.

V-Ostalo

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštitit ličnih podataka BiH („Sl. glasnik BiH“ broj: 49/06; 76/11; 89/11).

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti osobno ili putem pošte na adresu

 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽEPČE
Zagrebačka bb, 72230 Žepče,
„PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“
– NE OTVARAJ- 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete konkursa obavit će se intervju i provjera znanja a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Ze-do kantonu („Sl. novine Ze-do kantona“ broj: 8/19: 6/20 i 19/20)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

D I R E K T O R,
Nedim Husičić dipl. soc. ped.

Slične objave