Anketa za građane: “Istraživanje o razvijenosti turističke ponude u Žepču”

 Anketa za građane: “Istraživanje o razvijenosti turističke ponude u Žepču”

Razvojna agencija Žepče (RAŽ) i Udruženje građana Fojničani Maglaj (UGF) u okviru projekta „Tri grada, tri parka prirode“ (3 cities, 3 nature parks-3C3NP) započinju istraživanje o razvijenosti turističke ponude u Žepču, Maglaju i Zavidovićima u kojem sudjeluju i građani.

Istraživanje će doprinijeti izradi Strateškog dokumenta razvoja destinacijskog turizma na ovom području.

Projekt „Tri grada, tri parka prirode“ kojeg financiraju Europska unija i Vlada SR Njemačke je fokusiran na uspostavu i razvoj jedinstvene turističke destinacije na području općina Žepče, Maglaj i Zavidovići koja se temelji na prirodnim bogatstvima, Matinskog Visa, pećine Mokra Megara i Tajana, te materijalnoj i nematerijalnoj kulturno – povijesnoj baštini.

U cilju uvida u trenutnu situaciju, te identifikacije mogućih pravaca razvoja destinacijskog turizma, provodimo istraživanje o razvijenosti turističke ponude i ukupne razvijenosti turističke destinacije, te pozivamo sve relevantne dionike na popunjavanje on -line anketnog upitnika.

Link Ankete – https://forms.gle/Ym26frZnQxjgH7Dq7

Odgovori koji budu prikupljeni kroz ovo istraživanje će biti korišteni isključivo za potrebe situacione analize u okviru strategije razvoja destinacijskog turizma projektnog područja.

Rok za podnošenje prijava je 30.08.2022. godine, do 24:00 sati.

Za eventualna dodatna pitanja možete kontaktirati RAŽ putem telefona 032 880 273 ili e-mail: razepce@gmail.com i UGF putem telefona 063/029-966 ili e-maila: info@ugf.ba.

EU4BusinessRecovery je projekt Europske unije koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini.

Projekt je vrijedan 13,7 milijuna eura, a zajednički ga financiraju Europska unija (13 milijuna eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Projekt zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od siječnja/januara 2021. do lipnja/juna 2023. godine.“

Slične objave